Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALOSS, s.r.o.

§ 1 Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou Aloss s.r.o. a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa), ktorým je spoločnosť Aloss s.r.o. so sídlom Pod Dúbravou 2887, 02601 Dolný Kubín - Kňažia, IČO: 36442020, a kupujúceho (odberateľa).

2. Predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru z katalógu dodávateľa.

3. Ak je odberateľom spotrebiteľ (tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravenými všeobecnými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Ak je odberateľom subjekt nakupujúci v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, riadia sa vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom.

§ 2 Rozhodné právo

1. Obchody medzi zmluvnými stranami sa riadia platným slovenským právom, a to bez ohľadu na to, či odberateľ je tuzemskou, či zahraničnou osobou. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a odberateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike.

§ 3 Objednávanie tovaru / Kúpna zmluva

1. Pri objednávaní tovaru je odberateľ povinný uviesť nasledujúce údaje:

a. spotrebiteľ – meno a priezvisko, adresu dodania, telefónne číslo a e-mail,

b. odberateľ nakupujúci v súvislosti s podnikateľskou činnosťou – názov podnikateľa, IČO, DIČ, miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail.

2. Odberateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Po odoslaní objednávky bude objednávka dodávateľom spracovaná a na e-mail odberateľa bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na dodávateľom uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

4. Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá:

a. v prípade spotrebiteľa – zaslaním potvrdenia objednávky dodávateľom,

b. v prípade odberateľa nakupujúceho v súvislosti s podnikateľskou činnosťou – výslovnou akceptáciou objednávky.

5. Dodávateľ je oprávnený zasielať na e-mail odberateľa správy o ponukách tovarov, akciách a službách dodávateľa. Objednávateľ môže zasielanie správ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu dodávateľovi, z ktorého bude zrejmé, že správy dodávateľa už prijímať nechce.

§ 4 Podmienky dodania tovaru

1. Dodávka sa uskutočňuje na miesto určené príjemcom. Miesto odberu (ďalej tiež miesto určenia) je stanovené v objednávke odberateľa. Dodávateľ zaisťuje dopravu a hradí jej náklady v prípade, že hodnota objednaného tovaru je najmenej 30 € bez DPH. V opačnom prípade hradí náklady na dopravu tovaru v hodnote 5,- Eur bez DPH odberateľ.

2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny v plnom rozsahu.

3. Pokiaľ v potvrdení objednávky nie je uvedená iná lehota, bude tovar expedovaný zo sídla dodávateľa do 14 dní od potvrdenia objednávky. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou a po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej oneskorením.

4. Dopravu zabezpečuje prepravná spoločnosť TOPTRANS EU a.s., ktorá doručí tovar do 24 hodín od expedície tovaru. Tovar je doručovaný v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. O expedícii tovaru bude odberateľ informovaný e-mailom.

5. Odberateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

6. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci môže odberateľovi poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Odberateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti pred dodaním tovaru budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené odberateľovi v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar.

§ 5 Platobné podmienky

1. V cenách uvedených v katalógu je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Cena bude vždy potvrdená dodávateľom v potvrdení objednávky e-mailom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od subdodávateľov materiálu. Odberateľ má v takomto prípade právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať odberateľovi e-mailom faktúru s náležitosťami daňového dokladu, a to najneskôr do 14 dní od dodania tovaru. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky alebo zaslať tovar na dobierku. Náklady za dobierku platí odberateľ v hodnote 1,- Eur bez DPH.

4. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty na účet predávajúceho. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru prepravcovi.

5. Pri oneskorení zaplatenia kúpnej ceny je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia.

§ 6 Zodpovednosť za vady / Reklamačný poriadok

1. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne v dôsledku uvedenia nesprávnej adresy odberateľom.

2. Odberateľ je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí od prepravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie dodaného tovaru spôsobné pri preprave, je povinný túto skutočnosť poznamenať v prepravnom liste a v spolupráci s prepravcom spísať zápis o škode.

3. Reklamácia množstva a iných zjavných chýb musí byť odberateľom uplatnená ihneď pri preberaní tovaru, inak zodpovednosť za zjavné vady zaniká.

4. Zodpovednosť za vady dodaného odberateľovi – spotrebiteľovi:

a. Odberateľovi, ktorý je spotrebiteľom, dodávateľ poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

b. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami po prevzatí tovaru odberateľom a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok.

c. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky.

d. Reklamácia skrytých chýb sa musí vykonať ihneď po ich zistení, najneskôr v záručnej dobe.

e. Reklamácia musí byť uplatnená písomne, rozhodujúcim pre zachovanie doby je dátum doručenia reklamácie dodávateľovi. Oprávnenosť reklamácie musí byť v prípade akostných chýb doložená vzorom chybného tovaru alebo odborným zistením chyby, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodne inak.

f. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má odberateľ spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. Zodpovednosť dodávateľa za vady tovaru dodaného odberateľovi nakupujúcemu v súvislosti s podnikateľskou činnosťou sa riadi príslušnou právnou úpravou v obchodnom zákonníku.

6. Ak sa nedohodnú strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej výške.

7. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávateľa.

§ 7 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

4. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Aloss, s. r. o. Pod Dúbravou 2887, 026 01 Dolný Kubín, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na vyššie uvedenej adrese. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

5. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame.V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

§ 8 Ochrana osobných údajov

1. Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré boli uvedené v objednávke odberateľa (alebo sprístupnené odberateľom dodávateľovi iným spôsobom) a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa, a aby ich dodávateľ spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

2. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ kedykoľvek písomnou formou (e-mail) odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne z informačného systému dodávateľa vymazané.

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe týchto všeobecných obchodných podmienok. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.

4. Odberateľ týmto dáva dodávateľovi právo odovzdať prepravcovi nevyhnutné minimum osobných údajov v záujme bezproblémového doručenia tovaru (meno a priezvisko, adresa, telefón)

5. Informačný systém Internetový obchod – e-shop spoločnosti Aloss, s.r.o. je zaregistrovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registračné číslo: xxxxxxxxxxxx.

§ 9 Záverečné ustanovenia

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa katalógu Aloss s.r.o. uzatvorené medzi odberateľom a dodávateľom. Odchylné údaje v kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2014.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.aloss.sk.

Aktuality

Európsky fond regionálneho rozvoja - Aloss

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti
ALOSS, s.r.o.

viac informácií

Operačný program výskum a inovácia - Aloss
Itoss, s. r. o.

Pod Dúbravou 2887
026 01 Dolný Kubín
Slovakia